מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: https://yashas-wood.co.il.

תנאי שימוש

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי "העץ של יאשה" (עוסק מורשה (201179454 (להלן: "העץ של יאשה" או "אנחנו"). אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לביננו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הנך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של העץ של יאשה. מדיניות הפרטיות של העץ של יאשה (להלן: "מדיניות הפרטיות") מפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות בהמשך העמוד. אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן. הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי העץ של יאשה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. אתה מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. אתה אחראי לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי שימוש המתוקנים. אתה מסכים לכך שאנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי.

  1. שימוש באתר

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול ושהינה מוגבלת, עבור גישה ושימוש באתר לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו כדי לבנות מאגר מידע עצמי או עבור כל שימוש מסחרי.

האתר משמש לביצוע רכישת מוצרי העץ של יאשה בהתאם למבחר המפורסם באתר. בתנאי השימוש פעילות זו תכונה "ביצוע ההזמנה".

המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה (למעט תקלות בהצגת המחירים כאמור להלן בסעיף 5) וכולל מע"מ כדין. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, את היצע המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל.

  1. הרשמה

כדי ליצור חשבוןנבקש ממך למסור מידע מסוים ולשלם דרך שירות צד ג'. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכול לפי שיקול דעתנו המוחלט. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. אנו נבקש ממך לבחור שם משתמש וסיסמא.אינך רשאי לבחור בשם משתמש של משתמש אחר. כמו כן, אסור לבחור שם משתמש שהינו מגונה, פוגעני או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. הנך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.

אסור לך לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא. אם תשכח את הסיסמא, תוכל לדרוש שסיסמא חדשה תישלח לכתובת האימייל או לטלפון שלך. החשבון שלך נתון בסכנה אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החשבון ניתן לסגירה אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבון שלך מפר את תנאי השימוש האלה. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו.

אתה מסכים להודיע לנו מידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת YA.ARTWORK@GMAIL.COM שהייתה חדירה לחשבון שלך ושאתה דורש את חסימתו. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו נדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, באתר או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

הנך מסכים שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים.

אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הנך רשאי לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת YA.ARTWORK@GMAIL.COM.

כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

  1. קניין רוחני

האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו – ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, התמונות שבו, המוצרים, שמות המוצרים, עיצובים, מדגמים, שמות מסחריים, סימנים מסחריים וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו, הינם קניינו הבלעדי של העץ של יאשה והם מוגנים על ידי הדין. אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, לייצר, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר לרבות תוכנו כמפורט לעיל. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, שם מסחרי, סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר או בשירותים. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש במידע המופיע באתר לרבות תוכנו כמפורט לעיל.

  1. פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית. אנחנו רשאים להשתמש במידע בהתאם לדין ובאופן המתואר במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

  1. מדיניות הזמנות ותשלומים

בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למשתמש באמצעות הדואר אלקטרוני מכתב עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידינו. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. אנו מתחייבים כי ההזמנה תהיה מוכנה עד 28 ימי עסקים מיום ההזמנה (אך ברוב המקרים היא מוכנה בהרבה פחות זמן מכך).

ניתן לקבל את ההזמנות באחת משתי דרכים: איסוף עצמי או משלוח בתיאום אישי.

איסוף עצמי אינו כרוך בעלות נוספת, ויתבצע ישירות מאתנו בתיאום מראש, רק לאחר שיצרנו עמכם קשר ועדכנו כי ההזמנה שלכם מוכנה וממתינה לכם אצלנו.

משלוח בתיאום אישי יעשה לאחר שדיברנו ותיאמנו את מועד המשלוח, את מיקומו ואת מחירו.

מובהר כי המחירים המוצגים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

מובהר כי המחירים המוצגים באתר מתעדכנים באמצעים ממוחשבים ומטבע הדברים עשויות לחול תקלות במחיר המוצג, בשיוך למבצע מסוים וכיוצ"ב. ככל שיחולו תקלות כאמור, נהיה רשאים לבטל את העסקה והנכם מוותרים על כל טענה בהקשר זה.

  1. מדיניות ביטולים והחזרות

הנך רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "התקנות"); ביטול העסקה ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר שרכשת ורק במידה והמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. אנו נחזיר לך את הסכום ששולם תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה והכל בהתאם ובכפוף לתקנות 5-3 לתקנות.

בהודעת הביטול עלייך למסור את שמך ומספר תעודת הזהות שלך. הודעת הביטול תימסר באחד מהאמצעים הבאים: בעל פה; או בטלפון שממנו יצרנו אתך קשר לגבי איסוף ההזמנה/משלוח; או בדואר אלקטרוני לכתובת YA.ARTWORK@GMAIL.COM.

  1. הגבלת אחריות

שימושך באתר ו/או בשירותים הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל ו/או נלקח מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. האתר בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת הנוגעת לאבטחה של האתר, לתקלות באתר, לביצועי האתר, ולטעויות בתוכן המוצג באתר. אנו מבהירים כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה ו/או יעוץ מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהאתר או בקשר איתו ו/או בקשר לשירותים. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או ו/או השירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

העץ של יאשה, מנהליו, נושאי המשרה בו, עובדיו או שליחיו בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ובשירותים או הקשור אליהם. העץ של יאשה איננו אחראי על חיבורים לאינטרנט או ממנו, לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן לא נהיה אחראים להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או בשירותים או מכל תוכן המועלה באתר או בשירותים, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.

העץ של יאשה לא יהיה אחראי על כל נזק, מכל סוג, הקשור באופן זה או אחר למוצרים שרכשת ו/או לשימוש בהם ו/או לשימוש של צדדים שלישיים בהם ו/או למעשים ו/או למחדלים הקשורים במוצרים שרכשת. הנך מצהיר כי עם קבלת המוצר אתה אחראי לבדוק אותו, את טיבו ואת תקינותו וכי לא יהיו לך כל טענות מפורשות ו/או משתמעות בכל הנוגע, הנובע והקשור לכך.

  1. שיפוי

אתה מתחייב לשפות את העץ של יאשה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך או בסיסמא שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או במוצרים שרכשת; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק. הנך מסכים שכל שימוש שלך באתר ו/או במוצרים יהיה בהתאם לכל דין.

  1. תקופת ההסכם

תקופת ההסכם תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש הללו, ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש הללו על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל דרך האימייל).

  1. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הטלפון או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין העץ של יאשה או מסמיך אותך לפעול מטעם העץ של יאשה. אנו רשאים להמחות, להעביר או להסב את זכויותינו והתחייבויותינו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שנמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בית המשפט המוסמך בתל אביב ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד.

מדיניות הפרטיות

אנו מכבדים את הפרטיות שלך ולכן הנך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או להזמין מוצרים ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורסמים באתר. מונחים אשר אינם מוגדרים במסמך זה משמעותם הינה כפי שהם מוגדרים במסמך תנאי השימוש.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר על ידך על אף השינויים במדיניות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלו.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא מדיניות זו בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

סוג המידע שנאסף ודרך האיסוף

מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים ועל המידע הבאים:

(א)  מידע שתמסור כחלק מתהליך ההזמנה באתר (במחשב או בטלפון – להלן: "האתר"), לרבות שם, כתובת, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי, ודרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני;

(ב) הנתונים הנאספים אוטומטית אודות הגולשים באתר, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי ו/או למכשיר הנייד שלך, סוג דפדפן, כתובת הIP-, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי בעת שימוש באתר. דרכי האיסוף של מידע זה כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני התקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר.

כל המידע המצוין בסעיף זה יקרא להלן "המידע". לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך באופן רצוני, לדוגמא, בעת ביצוע הזמנה דרך האתר או התקשרות שלך אל מולנו.  הנך מצהיר כי ידוע לך כי מבלי שתמסור את הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר הטעונים הרשמה.

אופן השימוש במידע

אנו משתמשים במידע לצורכי מתן השירותים באתר, לרבות משלוח הודעות הקשורות בשירות הניתן והמוצרים המוזמנים.

לאחר ביצוע הזמנה, נשתמש בפרטי ההתקשרות שהזנת על מנת לשלוח לך הודעה המאשרת את דבר קבלת ההזמנה ו/או על מנת ליצור אתך קשר בנוגע להזמנה. 

העברת מידע וצדדים שלישיים

הנך מאשר כי ידוע לך שאנו עשויים להעביר את המידע ל: (1) חברות כרטיסי אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר; (2) לאנשי מקצוע בקשר עם תפעול אתר האינטרנט; (3) בכפוף להסכמתך, על מנת לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר.

בנוסף, נעביר את פרטיך המזהים לצדדים שלישיים במקרים בהם הדבר נדרש עפ"י החוק או במקרים בהם נאמין בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת להתאים להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותינו ו/או על הקניין שלנו ו/או לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר. בנוסף, נוכל לעשות שימוש במידע ו/או להעבירו לצד שלישי אם הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם נוסף עמנו ו/או בקשר לכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בנו ו/או אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי.

אנו עשויים להעביר את המידע במקרה של מכירת העץ של יאשה ו/או הפעילות שלה ו/או חלק ממנה.

אנו לא נושאים ולא נישא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך הנעשה שלא על ידנו.

רישום והסרה מרשימת תפוצה

עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה (opt in) לקבלת דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, לא נעשה שימוש במידע שמסרת על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע, לרבות אך לא רק, עלוני פרסום, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר.

בכל מקרה נהיה רשאים לשלוח לך מידע הנדרש כחלק מהליך ההזמנה של המוצר או בקשר להזמנה הספציפית.

כגולש רשום, יש לך את האפשרות להסיר (opt out) את כתובתך מרשימת התפוצה ולבקש שלא לקבל דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או כל אמצעי דיוור אחר הכוללים מידע שיווקי. לשם כך עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה בכל אחד מאמצעי המשלוח (הודעה בטלפון הנייד ומייל אלקטרוני) על מנת להסירו באופן פרטני.

שינויים ומחיקה של מידע

במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית המצוי ברשותנו יימחק, ישונה או יתוקן, אנא צור עמנו קשר בכתב, וציין כי אתה מעוניין שמידע זה, יימחק, ישונה או יתוקן. אתה מודע לכך שמחיקת המידע משמעה שלא תוכל לשחזר את המידע ולעשות שימוש במידע שנמחק במידה ותתחרט על בקשת המחיקה המועד מאוחר יותר.

אנו נמחק, לבקשתך, את המידע תוך זמן סביר.

למרות בקשת המחיקה, אנו שומרים את הזכות לשמור מידע מסיבות משפטיות, בהתאם להוראות החוק.

שמירת המידע

אנו נשמור את המידע שלך במטרה לספק לך שירותים. אם ברצונך לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורט במדיניות פרטיות זו. אף על פי כן, נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

" – "Cookies" עוגיות" וטכנולוגיות דומות

"עוגיות" הן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, זאת על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך לך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב"עוגיות" וטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל "עוגיות" ולמחוק "עוגיות" קיימות.

איננו מחייבים אותך לקבל "עוגיות" ובאפשרותך להימנע מקבלת "עוגיות" בכל עת, על ידי שינוי ההגדרות במכשיר האלקטרוני בו אתה משתמש. יחד עם זאת, יתכן כי חלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי אם תסרב לעשות שימוש ב"עוגיות". מדיניות  פרטיות זו כוללת את השימוש ב"עוגיות" באתר זה בלבד ולא כוללת את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

שימוש של האתר על ידי ילדים

אנו לא נעשה במודע שימוש בפרטים אישיים של ילדים מתחת לגיל 18 לצורכי פרסום ונקיטת דרכי שיווק. במידה והנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה כאמור, עליך להצהיר כי גילך הוא לפחות 18 שנים. אם גילך מתחת ל-18 שנים, הרישום יבוצע בכפוף לאישור הורה או אפוטרופוס חוקי. בלי לגרוע מהאמור לעיל, איננו אוספים מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא ידע אותנו על כך מידית.

נהלי אבטחה

למרות אמצעי הזהירות הננקטים כמקובל, אין בידנו להבטיח כי האתר חסין לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בו.

אין במדיניות הפרטיות שלנו כדי להרחיב את האחריות המוטלת עלינו בהתאם לדין.

פרטי יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בעניין מדיניות זו, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות כל אמצעי דרכו מסרת מידע פרטי, וכן באמצעות הטלפון שממנו יצרנו אתך קשר לגבי איסוף ההזמנה/משלוח, או בדואר אלקטרוני לכתובת ya.artwork@gmail.com.